Υπενθύμιση κωδικού
Ανακοίνωση σχετικά με το Μητρώο Παρόχων

Αγαπητοί πάροχοι,

 Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και σχετικά με τις διαδικασίες για την ένταξή σας στο Μητρώο Παρόχων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, τα δικαιολογητικά:

  • Βεβαίωση πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ και
  • Βεβαιώσεις ή Πρωτόκολλα Οριστικής Παραλαβής Έργου/Υποέργου

που αποστέλλονται στην ΕΕΔΕ, θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα, προκειμένου να γίνονται αποδεκτά.

Επίσης παρακαλείστε, μαζί με τα δικαιολογητικά, να αποστέλλετε και τις Βεβαιώσεις ή Πρωτόκολλα Οριστικής Παραλαβής Έργου/Υποέργου, διαφορετικά θα παραμένει σε εκκρεμότητα η ενεργοποίησή σας ως Πάροχος Κατάρτισης.

 Αθήνα, 22 Μαρτίου 2016.

ΕΕΔΕ