Υπενθύμιση κωδικού
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (1/2015 ΚΑΙ 2 /2016) ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ Β’ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

 

Σε συνέχεια οδηγιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της από 29.11.2016 απόφασης του ΔΣ του ΙΝΣΕΤΕ, αποφασίστηκε η τροποποίηση της με αρ.1/2015 και της με αρ. 2 /2016 Πρόσκλησης αποκλειστικά ως προς την πρόβλεψη ενδιάμεσης πληρωμής των ωφελουμένων κατά τη β’ φάση της πρακτικής άσκησης.

Ειδικότερα, το επίδομα πρακτικής άσκησης της β’ φάσης για τους αποφοίτους για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ καταβάλλεται ως εξής: α) διενεργείται ενδιάμεση πληρωμή ποσού 828 ευρώ μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και β) τελική πληρωμή ποσού 250 ευρώ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης.

Το επίδομα πρακτικής άσκησης της β’ φάσης για τους αποφοίτους Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καταβάλλεται ως εξής: α) διενεργείται ενδιάμεση πληρωμή ποσού 718 ευρώ μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και β) τελική πληρωμή ποσού 250 ευρώ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης.

07/12/2016